ความปวดร้าวอันงดงาม (Snow Falling) Jimmy Liao

ISBN:

Published: October 1st 2006

Paperback

160 pages


Description

ความปวดร้าวอันงดงาม (Snow Falling)  by  Jimmy Liao

ความปวดร้าวอันงดงาม (Snow Falling) by Jimmy Liao
October 1st 2006 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 160 pages | ISBN: | 5.66 Mb

เราจะไมรูสึกเสียใจบางเลยหรือไร? หากเราไมเคยคาดหวังสิงใดในชีวิต หากประตูแหงความสุขไมเคยเปิดออกมา อิสรภาพกเปนแคจินตนาการ การรอคอยความสุข ไมใชเรืองฟุมเฟือยแตประการใด สิงทีเราตองการ กเพียงแคออมกอดอบอุนเทานันเอง!Moreเราจะไม่รู้สึกเสียใจบ้างเลยหรือไร? หากเราไม่เคยคาดหวังสิ่งใดในชีวิต หากประตูแห่งความสุขไม่เคยเปิดออกมา อิสรภาพก็เป็นแค่จินตนาการ การรอคอยความสุข ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่ประการใด สิ่งที่เราต้องการ ก็เพียงแค่อ้อมกอดอบอุ่นเท่านั้นเอง!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ความปวดร้าวอันงดงาม (Snow Falling)":


sanok58.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us